Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο ESPA 2014-2020

e-παιθρος

Το e-παιθρος αποτελεί μία από τις εικοσιπέντε (25) εγκεκριμένες προτάσεις και μια από τις πενήντα οκτώ (58) που υπεβλήθησαν συνολικά προς χρηματοδότηση σε επίπεδο χώρας.

Η πρόταση αφορά τη δημιουργία και λειτουργία Δικτύου-cluster το οποίο έχει ως Συντονιστή-Φορέα την Εταιρεία Συμβούλων ΕΤΑΜ ΑΕ και μέλη, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας-ΙΤΕ για την ανάπτυξη τεχνολογικής πλατφόρμας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο-ΕΛΜΕΠΑ για την υλοποίηση  ερευνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, για την ανάπτυξη δράσεων  στην ύπαιθρο, την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΛΟΗΓΟΣ για δράσεις κατάρτισης, το Δήμο Οροπεδίου ως Δήμο-πιλότο, έξι (6) τοπικούς αναπτυξιακούς και πολιτιστικούς φορείς, καθώς και δεκαεννέα (19) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό της υπαίθρου, μια εκ των οποίων είναι και το Eco Diving Center (σύνολο 29 φορείς).

Ειδικότερα,  ο Φορέας Αρωγός μέσω του δικτύου, θα συνεργαστεί με τις επιχειρήσεις μέλη του, με στόχο την προώθηση καινοτομικών δράσεων στον τομέα του τουρισμού υπαίθρου, οι οποίες επιχειρήσεις μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας ενημέρωσης, διασύνδεσης, αλληλεπίδρασης  και υποστήριξης  θα αποκτήσουν κοινή στέγη, όραμα και στρατηγική  που θα αφορά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητές σε σχέση με την περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξή τους στο πεδίο του Τουρισμού Υπαίθρου.

Σημειώνεται, ότι είναι πρώτη φορά που δημιουργείται σε επίπεδο χώρας και με τόση ισχυρή θέση και ρόλο, ένας υπερτοπικός φορέας ανάπτυξης και υποστήριξης του Τουρισμού Υπαίθρου, ενώ με βάση το σχέδιο δράσης, επιδιώκεται ένας τριπλός στόχος που αφορά:  α) στη δημιουργία ενός θεσμοθετημένου Δικτύου Υποστήριξης Τουρισμού Υπαίθρου (Δίκτυο e-ΠΑΙΘΡΟΣ), β) στην ενεργοποίηση και λειτουργία μιας καινοτόμου τεχνολογικής πλατφόρμας η οποία θα τεθεί στην υπηρεσία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο  τουρισμό στην ύπαιθρο και γ) στην ουσιαστική ενίσχυση-υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών του και εμμέσως πλην σαφώς, στην άμβλυνση της εποχικότητας στην ενίσχυση της ελκυστικότητας αλλά και της επισκεψιμότητας των περιοχών της Υπαίθρου.

Επιπλέον, η εγκεκριμένη πρόταση που αφορά στην δικτύωση και συνεργασία όλων αυτών των φορέων, εστιάζει σε τρία βασικά σημεία: Πρώτον, στην διασύνδεση της έρευνας και της  γνώσης με την επιχειρηματικότητα, δεύτερον, στην άθροιση δυνάμεων και την ανάδειξη τοπικών πλεονεκτημάτων και τρίτον, στην αξιοποίηση μιας κρίσιμης μάζας αξιών και σημείων υπεροχής.

Συμπερασματικά, το δίκτυο e-ΠΑΙΘΡΟΣ αποτελεί μια πρωτοπόρο και καινοτόμο πρωτοβουλία και ταυτόχρονα μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της συνεργασίας-δικτύωσης επιχειρήσεων, φορέων και ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων  σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.